Loopbaan & talentcoach

Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Uiteraard vinden wij het van belang jouw privacy daarbij te respecteren en beschermen. Met deze privacy verklaring willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.

Contactgegevens
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Smart Habits
KvK nummer: 74151142
info@smarthabits.nl

Het gebruik van gegevens door Smart Habits op de website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je emailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Smart Habits verzamelt gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om contact met je op te kunnen nemen en om je inschrijving goed af te kunnen handelen. Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij de website analyseren en verbeteren. De persoonsgegevens die wij jou vragen in te vullen bij het contactformulier, gebruiken wij enkel om telefonisch of via mail (jouw keus) contact met jou te kunnen opnemen.

Het gebruik van persoonsgegevens door Smart Habits in een traject
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons persoonsgegevens. Dat zijn bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via een gesprek, de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Smart Habits verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • CV- en LinkedIn gegevens
 • Competenties en interessegebieden
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen/rapportages
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Smart Habits verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact met jou
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Smart Habits hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze kunnen verlenen van de overeengekomen dienstverlening
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen
 • De bescherming van haar financiële belangen Indien persoonsgegevens worden verwerkt op de grondslag van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Smart Habits zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Smart Habits zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Herleidbare cliëntgegevens worden tot 1 jaar na einde traject bewaard. Geanonimiseerde cliëntgegevens t.b.v. beroepsaccreditatie en factuurgegevens worden 5 jaar bewaard.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Smart Habits passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Jouw gegevens delen met anderen In het kader van haar dienstverlening kan Smart Habits persoonsgegevens uitwisselen. Smart Habits kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Smart Habits aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Smart Habits zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Profilering
Wij maken analyses met de informatie die wij over jou verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers geanonimiseerd terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. Wij combineren persoonsgegevens die afkomstig zijn uit verschillende bronnen om jou gepersonaliseerde adviezen en informatie aan te kunnen bieden.

Jouw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
Je hebt het recht om Smart Habits een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Smart Habits verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: info@smarthabits.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij jou, bij indiening van jouw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smart Habits laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Smart Habits kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.