Loopbaan & talentcoach

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Smart Habits hanteert de hierna Algemene & betalingsvoorwaarden:

1. Algemene definities

1.1 Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor Loopbaancoaching, Outplacement en Training.

1.2 Opdrachtnemer: Smart Habits

1.3 Opdrachtgever: De rechtspersoon, die de opdracht heeft gegeven, middels een voor akkoord getekende offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier.

1.4 Coachee: de persoon die deelneemt aan de coaching, training of opleiding.

2. Aanbiedingen

2.1 Een offerte en kostenopgave is geldig tot een maand na offertedatum, tenzij anders is aangegeven.

2.2 De kostenopgave zijn steeds exclusief BTW.

3. Wijziging & extra werk

3.1 Kostenopgaven zijn gerelateerd aan de omschreven opzet van de dienst. Wijzigingen in deze opzet t.a.v. omvang, fasering, methode, analyse, rapportage, planning en uitvoering, die in overleg met de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen leiden tot wijziging in de kosten.

3.2 Eventuele wijzigingen in de kosten zullen altijd vooraf met de opdrachtgever worden afgesproken.

4. Levertijd

4.1 Afspraken over de tijd waarbinnen een opdracht moet zijn voltooid zijn altijd indicatief.

4.2 Omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Smart Habits gelegen factoren die de uitvoering kunnen beïnvloeden, kunnen leiden tot wijziging in tijd en kosten, waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. In geval van overmacht kan Smart Habits haar verplichtingen opschorten of overeenkomst ontbinden.

5. Opdrachten

5.1 Van een opdracht is pas sprake nadat de offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier is ondertekend door de opdrachtgever. Zonder getekende opdrachten aanvaardt Smart Habits geen opdrachten.

6. Kwaliteit en zorgvuldig handelen

6.1 Offertes van Smart Habits zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en de coachee/cliënt zijn verstrekt.

6.2 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

6.3 Smart Habits zal de door haar verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het boogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

6.4 Smart Habits garandeert vertrouwelijkheid van alle gegevens.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Het honorarium/deelnamekosten van Smart Habits ligt vast in een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging, offerte of deelnameformulier.

7.2 Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

7.3 Indien de in 7.2 genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag Paulus Potterlaan 19 3401 NC IJsselstein T: 06-23 40 84 50 E: info@smarthabits.nl BTW 192843849B01 KvK 74151142 een rente in rekening worden gebracht, die gelijk is aan de op dat moment wettelijke rente, zonder dat kennisgeving of sommatie daaraan vooraf hoeft te gaan.

7.4 Alle kosten die Smart Habits buiten, zowel als in rechte moet maken om incassering van de vordering en rente te realiseren, komen en laste van de opdrachtgever.

7.5 Afspraken over termijnbedragen zijn niet mogelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.6 Indien betaling achterwege blijft kan Smart Habits met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.7 Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige opgave van de grond van de klachten. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen en zal de opdrachtgever zijn verplichtingen nakomen.

8. Auteursrecht

8.1 Auteursrecht op teksten, beelden en andere in het kader van de dienstverlening opgestelde teksten, stukken, instrumenten en modules berust bij Smart Habits, tenzij schriftelijk anders in overeengekomen.

8.2 Bij overtreding van dit artikel betaalt de opdrachtgever per overtreding direct een boete van € 10.000 excl. BTW, ongeacht het recht van Smart Habits om de werkelijke te lijden c.q. geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

9. Verhindering en annulering

9.1 In geval van ziekte van de bij uitvoering betrokken coach, zal Smart Habits op verzoek van de coachee en opdrachtgever een vervanger regelen.

9.2 In geval van ziekte van de coachee wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort met behoud van wederzijdse verplichtingen.

9.3 In geval van intrekking van de opdracht door de opdrachtgever is de opdrachtgever te allen tijde verplicht tot betaling aan Smart Habits van de gemaakte kosten en de verrichte werkzaamheden tot het moment van intrekking op basis van de in de opdracht afgesproken tariefstelling. Opdrachtgever is tevens verplicht tot betaling van een afkoopsom van 25% over de afgesproken vergoeding (excl. BTW) voor de niet te realiseren werkzaamheden in het kader van de oorspronkelijke opdracht.

9.4 In geval van tussentijdse teruggave van de opdracht door Smart Habits is de opdrachtnemer verplicht tot terugstorting van de reeds betaalde maar niet gerealiseerde kosten en werkzaamheden.

9.5 In geen enkel geval is Smart Habits verantwoordelijk te stellen voor de gevolgen van het door Smart Habits opzeggen van de overeenkomst.

10. Geheimhouding en verantwoordelijkheid

10.1 Smart Habits verplicht zich al hetgeen zijbij uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever, de coachee, deelnemer of op grond van wettelijke verplichting mag Smart Habits de geheimhouding verbreken.

11. Verantwoordelijkheid en schade

11.1 Diensten en producten van Smart Habits komen tot stand na uiterst zorgvuldige toetsing, naar beste inzicht en goed vakmanschap.

11.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor de gevolgen (inclusief schade) van handeling of nalatigheid van medewerkers die door Smart Habits worden gecoacht of getraind.

12. Toepassing recht

12.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.